Güncel Haberler

 

 

RADKOR Eğitim Öğretim Sağlık Ürünleri Enerji Elektrik Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI İLE İLGİLİ AYDINLATMADIR.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; RADKOR Eğitim Öğretim Sağlık Ürünleri Enerji Elektrik Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası AZ-07 GÖLBAŞI/ANKARA) olarak Veri Sorumlusu olduğumuz Veri Sahibi siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: 24.3.2000 tarihli 23999 sayılı resmî gazetede yayınlanmış olan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uyarınca iyonlaştırılmış radyasyon alanlarında çalışan personellerin maruz kaldıkları radyasyon dozunun takip edilmesi zorunludur. Kişisel Dozimetri Hizmeti kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan RADKOR Eğitim Öğretim Sağlık Ürünleri Enerji Elektrik Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Ltd Şti.; kullanıcılara dozimetre hazırlanması, dozimetrelerin dağıtımı, kullanıcıların doz sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Merkezi Doz Kayıt Sistemine veri aktarılması hususlarında kullanılmak üzere müşterilerinin kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, talep edilen ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amaçları yer almaktadır.

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, çalışmış olduğunuz Kurum/Kuruluşlardan sözleşme aşamasında tarafımıza iletildiği gibi yazılı veya sözlü olarak bildirilen bireysel başvurularla ve İnternet Sitesi’ni kullanımız sırasında Çerezler (Cookies) vasıtasıyla veya Veri Sahibi olarak siz kullanıcılarımızın üyelik formunda ilgili yerleri doldurarak toplanabilmektedir. Tarafımıza iletilen beyanlar elektronik ve fiziki ortamlarda EN ISO/IEC 17025 standardı akreditasyonumuz uyarınca tarafsızlık ve gizlilik beyanları bulunan personellerimiz tarafından kayıt altına alınmakta ve korunmaktadır.

 

 

Kişisel verilerinizin paylaşılması ve aktarılması: Yukarıda kısaca sıralamış olduğumuz amaçlarla Firmamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, sizlerin resmi olarak çalıştığı hastaneler, tıp merkezleri, laboratuvarlar, üniversiteler, enstitüler gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, sözleşmemiz kapsamında yer alan 3. kişilere ve hukuk kuralları ve mevzuat gereği talepte bulunan adli ve idari makamlara aktarılabilecektir. Bu amaçlar doğrultusunda RADKOR LTD. ŞTİ.’nin destek veya hizmet aldığı 3. kişilerle (bulut bilişim hizmetleri sağlayıcıları da dahil) paylaşılabilecektir. Bunlara ek olarak İnternet Sitesi ile ilgili düzenleme, iyileştirme, güncelleme ve yazılım geliştirme gibi ihtiyaçlar doğrultusunda gizlilik ve tarafsızlık anlaşması imzalanmak suretiyle veya verileriniz korunma altına alınmak suretiyle sınırlı sayıdaki ilgililerin (hizmet sağlayıcı vb.) erişimine açılabilecektir.

Deney sonuçları basılı olarak EN ISO/IEC 17025 standardı akreditasyonumuz uyarınca güvenli ortamlarda muhafaza edilmekte, sonuçlar tarafımıza bildirilen Kurum sorumlularına basılı şekilde kapalı zarf içerisinde gönderilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi ve 29863 sayı 20 Ekim 2016 tarihli “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca haklarınız:

 

 

Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, erişim ve bu verileri isteme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanuna ilişkin haklarınızdan yararlanmak için firmamıza resmi yazı ile başvurulduğu takdirde mevzuata uygun işlem yapılacaktır.

 

 

 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin mevzuata ulaşmak için tıklayınız.